Различните деца : © Български Бебе Център
Ресурсен учител
Изпратено: xamelion (IP регистриран)
Дата: 9 September, 2009 06:31

Какво представлява ?
Под натиска на директорката в ДГ ще трябва да имаме ресурсен учител. За целта обикаляме при дет.психолог,логопед и психиатър за да ни дадат направление за комисия за Ресурсен учител.
Някой знае ли какво е това "чудо" и как се "използва".

Re: Ресурсен учител
Изпратено: Dora2 (IP регистриран)
Дата: 9 September, 2009 08:52

Ресурсния учител е специален педагог, който поема детенцето в масовото училище. Присъства с него в часовете, придружава го в междучасията. Работи с учителите, другите деца от класа, родителите им.
Знаете, че много често децата не умеят да проявяват разбиране към "различните" деца и биха могли тежко да ги травмират. Ресурсния учител е този, който запознава останалите деца с проблемите на детето, включено в интеграцията.
В много случаи проблемите идват и от самите учители, с които бих казала, че е още по-трудно да се справи ресурсния учител. Но това му е работата.
Та, това представлява ресурсния учител. И аз мислих да се захвана с тази професия, но ще се доуча още, преди да го направя.
Успех ви пожелавам. Няма от какво да се притесняваш.

Клубни правила
Правила за подписите
"Детето, чието развитие е усложнено от дефект е не по-малко развито от неговия нормален връстник.То е същото дете, но по друг начин развито" Л.С.Виготски
Да бъдем толерантни към различните деца. Да научим децата си на толерантност.
На небето звездичка вечно ще грее и сладката Ная, с усмивка на нея ще се люлее. Почивай в мир, мило детенце.

Re: Ресурсен учител
Изпратено: irinq (IP регистриран)
Дата: 18 September, 2009 18:44

Момичета ето малко инфо -Може да е от полза на някого!
Всяка година ли трябва да представям детето си пред комисия?

Изпратено от admin на Вт., 30/11/2004 - 10:16

Не, не е задължително. Веднъж насочено към интегрирано обучение, детето се обучава по индивидуална програма и с ресурсен учител под наблюдението на екипа от училището/ детската градина. Този екип се допитва и обръща за помощ към Екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО), дори може отново да препоръча представяне на детето с цел ЕКПО да отчете резултатите от обучението или с цел да даде отново насоки. Също така училищния екип може да препоръча отмяна на интегрираното обучение ако прецени, че детето е успяло да овладее минимума за учебно съдържание за съответния клас.
Ако не сме доволни от обучението на детето, към кого да се обърнем?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:07

Ако родителите смятат, че на детето им не се предоставя съобразено с неговите възможности и нужди обучение, могат да се обърнат към директора на съответния ресурсен център или към Екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието, който е органът, наблюдаващ процеса на интегрирано обучение. В по-тежки случаи, когато намесата на директора на ресурсния център и ЕКПО не дават резултат, можете да се обърнете към началника на Регионалния инспекторат по образованието.

Деца от каква възраст обхваща интегрираното обучение?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:11

Тенденцията е интегрираното обучение да обхваща децата със СОП от 3-годишна възраст до завършване на 12 клас. Всяка възраст има своя специфика, затова е особено важна ранната идентификация на затрудненията
Има ли разлика между интегрирано обучение и индивидуален план на обучение?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:08

Доскоро индивидуалният план на обучение беше доста разпространен в образователната ни система. Той включва обикновено деца с физически или тежки умствени увреждания. Същността му се изразява в посещения на учителите в дома на детето и провеждане на индивидуални часове там.
Въвеждането на интегрираното обучение не премахва индивидуалния план, но броят на децата, обучаващи се по такъв, значително се редуцира. Необходими са категорични медицински показания, за да бъде определено детето за обучение в дома му.
Най-важната характеристика на интегрираното обучение е това, че всяко дете се обучава според възможностите си,и в този смисъл- по строго индивидуална програма. Разликата от индивидулния план е, че то се обучава в училище и заедно с другите деца. Това не изключва и провеждане на индивидуални часове в училище.
Какви документи трябва да има детето на интегрирано обучение?

Изпратено от admin на Пон., 13/11/2006 - 11:28
Ето ТУК вече сме изброили необходимите документи, които се съдържат в личното дело на всяко дете, което е на интегрирано обучение.
Лични дела на децата на интегрирано обучение

Изпратено от admin на Пон., 23/01/2006 - 18:58

Личен картон на детето със СОП >>
Децата на интегрирано обучение имат задължителна документация в личните си дела, които се съхраняват в училище и попадат под разпоредбите на Закона за защита на личните данни .
Задължителната документация е следната:
* Медицински протокол, удостоверяващ заболяването /състоянието на детето;
* Протокол от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО, без който детето не може да бъде определено за интегрирано обучение;
* Молба от родител до директора на учебното заведение детето да премине на интегрирано обучение;
* Изследвания на детето от страна на екипа от учебното заведение, сформиран по чл.37, ал.3 от ППЗНП /за училищата/ и чл.28, ал.2 от ППЗНП /за детските градини/, като Протокол по образец и др.;
* Индивидуална програма за обучение и развитие;
* Индивидуално тематично разпределение по учебните предмети, по които детето рязко изостава (не е задължително);
* Заповед на директора на учебното заведение за сформирането на екип;
* Различни контролни и/или творчески работи, тестове и др., даващи представа за развитието на детето.

А ето ТУК вече сме написали какви документи са необходими за явяване пред Екипа за комплексно педагогическо оценяване.

Кой и как определя дали детето е за интегрирано обучение и как се насочва?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:10

Според вида на увреждането детето трябва да се яви пред специализирана лекарска комисия. Насочването към определен специалист става с талон от личния лекар. С издаденото от лекарската комисия експертно решение детето се явява пред Екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Другият необходим документ е протокол от комплексно психолого - педагогическо изследване. То се извършва в учебното заведение (детска градина или училище), което детето посещава в настоящия момент, а в комисията участват педагози, психолог, където е възможно - и логопед.
Самият ЕКПО се състои от следните специалисти :
- експерт по интегрираното обучение към РИО;
- психолог;
- специален педагог;
- логопед;
- педагог от общообразователно училище.
Екипът се запознава с документацията, с индивидуалните особености и потребности на всяко дете, изследва познавателните му процеси, речта, училищните умения. Въз основа на това прави прогноза за развитието му, определя програма за обучение и съветва родителите кое учебно заведение е най-подходящо.
Ако в съответното населено място има повече от една възможност, правото да изберат една от тях е на родителите (например ако детето е с интелектуално затруднение, то може да постъпи в помощно училище или да бъде интегрирано в масово). В случаите, когато няма алтернатива, родителите имат право да изберат в кое масово училище ще се обучава детето.
Обучението в специално училище не е интегрирано обучение.
Какви оценки ще получава детето ми като е на интегрирано обучение?

Изпратено от admin на Съб., 05/03/2005 - 17:24

Има два варианта:
- ако на детето му е изключително трудно и изостава от съучениците си много, ако не може по никакъв начин да покрие изисканията за учебно съдържание, то не получава количествени оценки (2,3,4,5,6), а качествени (много добър, добър, отличен....) . Съответно на края на учебната година в дневника на класа и в бележника на детето срещу всеки учебен предмет се изписва не оценка, а израза: "по индивидуална програма". Това означава, че когато детето завърши 8 клас, то няма да получи свидетелство за завършено основно образование, а удостоверение за завършен 8 клас. Това обаче ще даде възможност на детето да бъде насочено към професионално обучение и въпреки сериозните трудности, да овладее 1-ва степен на професионална квалификация.
- ако детето успява в сравнителна степен да овладее учебното съдържание за съответния клас, то си получава оценки като другите деца. След завършване на 8 клас ще получи свидетелство за завършено основно образование.
Какви са принципите на интегрираното обучение?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:24

* Равен достъп до образование
Всеки човек,независимо от възрастта и нарушението има право на образование. Независимо от това какво е неговото ниво, какви са неговите трудности, той може да се образова и задължително трябва да получи шанса за това.
* Индивидуалност
Всяко дете има своите особености, специфични черти и прояви на характера и темперамента си; различно ниво на развитие и интереси. От тази гледна точка към него не могат да се прилагат критерии, валидни за други деца. напротив-за него трябва да бъде изработена индивидуална програма,в чиято основа стои самото то, а не абстрактни норми.
* Ранно въздействие
Един от важните принципи, изградени на основата на възгледа,че колкото по-рано започне целенасочено въздействие и подпомагане на развитието,толкова по-голяма част от проблема ще бъде компенсиран.
* Комплексност
Всички процеси,свързани с развитието, за обвързани, затова не може да се работи само върху част от тях, а е нужно комплексно въздействие, тъй като развитието на едни функции и процеси води до развитието на други.
* Екипност
Безвъзвратно отмина времето на "соловото" педагогическо въздействие. Интегрираното обучение, като съвременна форма, категорично почива на принципа за екипност на въздействието. Екипната работа на различни специалисти помага за всестранното обучение /свързано с принципа за комплексност/, успява да избегне пренебрегването на важни страни от детското развитие и осигурява непрекъснатост на процеса.
* Вътрешна и външна координираност
Вътрешната координираност е свързана с екипния принцип и предполага синхронизиране на работата от страна на специалистите, родителите, детето. Отсъствието на координация води до хаотичност и неструктурираност на средата и въздействието, което от своя страна води до липсата на задоволителни резултати. Външната координация се гради на основата на синхронизиране на работата на различните институции, отговорни за провеждане на процеса на интегрирано обучение, което осигурява непрекъснатост на процеса /например преминаването от основно училище към професионална гимназия след завършването му/, организираност и гъвкавост.
Какво е това интегрирано обучение?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:13

Форма на обучение на деца със специални образователни потребности/СОП/, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по програма, съобразена с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение/ИО/ е прието официално през 2003 г.
За принципите, на които се гради то, можете да прочетете в
Саламанската декларация, както и в
Националния план за интеграция на децата със специални образователни потребности.
Какво означава "деца със специални образователни потребности"?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:12

Със специални образователни потребности (СОП) са децата, които не се справят с приетия в масовото училище образователен минимум и причина за това се явява едно от следните състояния :
- сензорно увреждане (зрително или слухово);
- физическо увреждане;
- множествено увреждане;
- интелектуална недостатъчност;
- езиково-говорно нарушение;
- специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/.
Кой и как определя дали детето е за интегрирано обучение и как се насочва?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:10

Според вида на увреждането детето трябва да се яви пред специализирана лекарска комисия. Насочването към определен специалист става с талон от личния лекар. С издаденото от лекарската комисия експертно решение детето се явява пред Екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Другият необходим документ е протокол от комплексно психолого - педагогическо изследване. То се извършва в учебното заведение (детска градина или училище), което детето посещава в настоящия момент, а в комисията участват педагози, психолог, където е възможно - и логопед.
Самият ЕКПО се състои от следните специалисти :
- експерт по интегрираното обучение към РИО;
- психолог;
- специален педагог;
- логопед;
- педагог от общообразователно училище.
Екипът се запознава с документацията, с индивидуалните особености и потребности на всяко дете, изследва познавателните му процеси, речта, училищните умения. Въз основа на това прави прогноза за развитието му, определя програма за обучение и съветва родителите кое учебно заведение е най-подходящо.
Ако в съответното населено място има повече от една възможност, правото да изберат една от тях е на родителите (например ако детето е с интелектуално затруднение, то може да постъпи в помощно училище или да бъде интегрирано в масово). В случаите, когато няма алтернатива, родителите имат право да изберат в кое масово училище ще се обучава детето.
Обучението в специално училище не е интегрирано обучение.
Кой подпомага децата на интегрирано обучение?

Изпратено от admin на Ср., 01/12/2004 - 18:09

За да получи детето със СОП подходяща помощ, в страната са създадени ресурсни центрове - общо 28, като всеки от тях обхваща по една област на България. В ресурсния център работят ресурсни учители и други специални педагози, които изготвят индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете със СОП и я изпълняват заедно с учителите на класа.


[www.youtube.com]
[www.dveri.bg]

Re: Ресурсен учител
Изпратено: ^lilo^ (IP регистриран)
Дата: 20 August, 2010 23:57

Доколкото знам буби4ка е такъв у4ител. Дано не се обиди 4е го споделям. Може би тя ще те насо4и и успокои. Все пак щом е за доброто на детето няма страшно

Lilypie Pregnancy tickers
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да пишат в този клуб.